top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ASPIRE EDUCATIONAL CENTRE

 

 

Общите условия за ползване на услуги, предоставяни от Образователен център Aspire , са публикувани на интернет страница www.aspire-center.com с цел потребителят да се запознае с тях и да вземе своето информирано решение. При положение, че използвате услугите на Образователен център Aspire, това означава, че сте съгласни с настоящите условия за ползване. Тези Общи условия важат за всички форми на предприемаческа дейност, които Образователен център Aspire извършва.

Общите условия за ползване са валидни винаги, когато клиентът заяви услуга, предоставяна от  Образователен център Aspire, която е обявена на официалния сайт www.aspire-center.com.

 

 

Общи разпоредби

 

1.С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център Aspire, представляван от ЛегасиЕду ЕООД(наричано по-долу за краткост Aspire EC) и потребителите на образователните услуги.

2.Услугата се осигурява от Aspire EC въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

 

 1. Основни понятия

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 

“Курс” е обучение по програма и по график изготвен от Aspire EC.

"Курсист" е всяко физическо лице, което участва в курс провеждан от Aspire EC.

"Час"/ "Учебен час" е единица за измерване на времетраенето на учебните занятия, развна на 40 мин. Всички обявени часове на сайта се измерват в учебни часове. 

"Родител" е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

“Годишното обучение” е курс с начало месец септември и край месец юни или до изчерпване на хорариума за съответното ниво. Годишното обучение е разделенео на два срока.

Първият срок е от месец септември до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май или средата на месец юни.

“Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на регистрационен формуляр и плащане на такса от страна на курсиста.

 

II. Записване за курс

 

 1. Записването за образователен курс става чрез попълване на регистрационен формуляр на адрес: www.aspire-center.com и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалната оферта или според стандартните крайи срокове . Курсисти, които досега не са учили в Aspire EC, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.

 3. При възникване на непредвидени и/или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, при които е невъзможно провеждането на учебни часове физически на място, Aspire EC си запазва правото да организира дистанционно онлайн обучение. Със съгласяване с настоящите Общи условия, Родителят/настойник дава изрично съгласието си за провеждане на обучението онлайн чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (напр. виртуални стаи, материали, изпращани по електронна поща, онлайн консултации и др.).

 4. Уговорената между страните цена, посочена в индивидуалната оферта между тях не подлежи на корекция при промяна във формата на обучение в случаите посочени в т. II, ал. 3.

 

 

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

 

 1. Такси

 

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите в индивидуалната оферта предоставена на курсиста или на уебсайта на Aspire EC на адрес www.aspire-center.com

 

 1. Начин на плащане

2.1 Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година по банков път, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор.

2.2. При плащане на вноски, сроковете за плащане са следните: Първа вноска: в деня на сключване на договора. Втора вноска: до 10 ноември 2023. Трета вноска: до 30 януари 2024 или по график определен в индивидуалната оферта.

2.3 При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, срокът за плащане е до 3 календарни дни след електронно записване за курс.

2.4. При заплащане на пакет индивидуални часове, таксата следва да бъде заплатена до 5 работни дни преди началото на часовете. Давността на пакет от 15 уч.ч. изтича в края на учебния срок, в който пакета е закупен. Стойността от остатъка невзети часове, в случай че има такива, не се възстановява. Давността на пакет от 60 уч.ч. изтича в края на втория срок без право оставащите невзети часове,ако има такива, да бъдат прехвърлени за следващ период.

 1. Aspire EC запазва правото си да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойностите на учебните пособия за следващите курсове на обучение. Промените не се отнасят до вече записани курсисти, започнали обучението си в курсовете до които се касаят промените .

4. Отстъпки

Курсистите могат ползват следните отстъпки

4.1. 5 %(пет)отстъпка от стойността на курса за втори член от семейството. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Aspire EC учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид брат или сестра, който/която също се обучава в годишна форма на обучение. Отстъпката се ползва от записалия се втори, трети или всеки следващ член на семейството. При едновременно записване, отстъпката се ползва от по-малкия по възраст член на семейството.

4.2. 5 %(пет) отстъпка от стойността на курса в годишна форма на обучение при записване на втори курс в годишна форма на обучение в групова форма

4.3. 50% (петдесет) отстъпка от стойността на курс в годишна форма на обучение при записване на 4 или повече курсисти от едно ниво от курсиста в годишна форма на обучение

4.4. Получаване на безплатни учебни материали (учебник и учебна тетрадка) при положение, че курсистът запише нов курсист за курс в годишна форма на обучение или ваучер на стойност 50 лв. за образователни услуги към Aspire EC за съответната година. При записване на нов курсист след 01.11.2023 , максималната стойност на ваучера за отстъпка е 30лв.

4.5. Всички други сезонни отстъпки промотирани на официалния сайт и социалните канали поддържани от Aspire EC.

 

 

 

IV. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента

 

 1. При решение от страна на курсиста за незаемане на мястото си в курса преди старта на обучение до 14 дни след внасяне на таксата, Aspire EC възстановява цялата внесена сума.

 2. При решение от страна на курсиста за незаемане на мястото си в курса преди старта на обучение след гореспоменатия 14-дневен срок, Aspire EC възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 70 лева.

 3. Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни от подаване на заявление. Подаването на заявление става по електронен път на адрес: aspire.ec.sf@gmail.com

 

V. Прекъсване на обучението и отсъствие по време на обучението от страна на клиента

 

 1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след старта на обучението. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста след старта на обучение, Aspire EC не e длъжен да възстанови заплатената такса. В случай на изплащане на част от таксата се удържа административна такса от 70лв.

 2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърлена втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса. В случай на възстановяване на остатъка от таксата се удържа административна такса от 70 лв.

2.1. Под “изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства, курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

 1. Молбите за прехвърляне и възстановяване на такси се разглеждат в срок от 20 работни дни.

 2. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия в избраната от него форма. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Aspire EC не връща част от таксата на курсиста.

 3. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за допълнителна работа.

 

VI. Прекратяване на обучението от страна на Aspire EC

 1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Аspire EC в следните случаи:

1.1. Лошо поведение на курсиста, което пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2. Aspire EC има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.

2. При забавяне или неплащане на вноска, курсистът не може да започне или продължи своето обучение, преди разглеждане на случая от Управителя.

3. Аspire EC си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в другa група/форма/период или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници.Получени учебници трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.

 

VII. График на занятията. Обучение

 

 1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Aspire EC се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в държавните училища.

 2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса Aspire EC не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища. В случаите на индивидуална форма на обучение, графикът се прави по договорка с преподавателя и се одобрява преди започване на обучението.

 3. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.

 4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста най-късно 2 седмици преди началото на всеки срок.

 5. Aspire EC си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

 6. При записване в групова форма на обучение, курсистът се съгласява с това да спазва графикът одобрен за провеждане на групови часове. При промяна на смяната в учебното заведение поради което се налага да се наруши формата на групово обучение поради невъзможност групата като такава да посещава занятия заедно , ще бъде предложен вариант за провеждане на занятията в неучебен ден (събота/неделя) или преминаване в индивидуална/ полуиндивидуална форма на обучение. 

 

VIII. Ваканции

 

 1. Ваканциите в Aspire EC са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

 2. Aspire EC спазва обявените за държавните училища грипни ваканции.

 3. Решение за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни ваканции се взема от управителя на Aspire EC. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на управителя.

 4. Aspire EC си запазва правото да добави един допълнителен неучебен ден преди или след междусрочната ваканция, обявена от Министерството на образованието в зависимост от хорариума часове на съответната група.

 5. Страните се съгласяват, че формата на обучение може да варира според епидемичната обстановка в страната и издадените заповеди на Министъра на Здравеопазването.

IX. Сертификат и следващ курс на обучение

 

 1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.

 2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.

 3. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 септември 2023г. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез изпращане на писмо по електронна поща.

 4. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Aspire EC, като последният информира Курсистите по един от посочените начини за контакт заявен в регистрационния формуляр в срок, не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.

bottom of page